Byutvikling

KNN tok i 2020 initiativ til et åpent møte for sentrumsnæringen, med tema «muligheter og samarbeid i sentrum». Møtet hadde stor interesse blant våre medlemmer, øvrig næringsliv og kommunen og det ble besluttet å opprette en prosjektgruppe bestående av ressurspersoner fra næringslivet (handelsnæringen spesielt), eiendomsutviklere/gårdeiere og Kristiansund kommune. 

Målsettingen er å se på muligheten for å skape et godt samarbeid mellom alle næringsdrivende i sentrum. Prosjektgruppen skal fremover fokusere på en helhetlig løsning, som inkluderer havneområdet på Kirkelandet og Løkkemyra som en del av prosjekt Byutvikling. Målet for prosjektet vil være å styrke attraktiviteten og stimulere til vekst og utvikling. - skal man lykkes med dette må man samarbeide og gjøre seg attraktiv for omlandet.

Prosjektgruppen består foreløpig av:
Helene Oxaas (Alti)
Merethe Thomassen (Alti)
Inger Elin Eliassen (Fiint Interiør)
Thomas Hoem (Hoem Gruppen)
Liv Berit Bach (KBBL)
Ole Knut Alnæs (Tidens Krav)
Elin Kamsvåg (Kristiansund kommune)
Roald Røsand (Kristiansund kommune)
Ole J. Rugset (KNN)
Cathrine Elde Husby (KNN)

Byutvikling er et begrep med bredt omfang. Kristiansund kommune har gjort mange grep for å øke attraktiviteten til sentrumsområdene og vi ønsker nå å videreføre det gode arbeidet for å skape et attraktivt handels- og opplevelsessentrum for regionen.

Sentralt i prosjektet er å skape et attraktivt sentrum gjennom samhandling som skaper muligheter for flere. For å skape et attraktivt sentrum er det enkelte faktorer som må være på plass: det må bo folk i sentrum, det må være etablerte arbeidsplasser innen privat tjenesteyting og det må være en handels- og opplevelsesnæring som passer et sentrum. Andre faktorer er god arkitektur og byplanlegging, utdanningsinstitusjoner og en felles visjon.

Et attraktivt sentrum omhandler at det skal være attraktivt å bosette seg, tiltrekke seg arbeidskraft, men også å skape attraktive aktiviteter og møteplasser. For å kunne oppnå et attraktivt sentrum er derfor samarbeid mellom næringsliv, kommune og eiendomsutviklere viktig. En annen viktig faktor er samhandling mellom de ulike handels- og opplevelsesaktørene.

I en by som Kristiansund, med en spredt handels- og opplevelsesnæring, er det viktig å bygge opp under samarbeidet mellom lokasjonene. Dette vil være med på å forsterke samholdet mellom aktørene, men det vil også bidra til å skape et helhetlig bilde for innbyggerne og omlandet – at det er én stor handels- og opplevelsesnæring som sammen utfyller hverandre og samhandler.