Samferdsel

Samferdsel er en av de viktigste faktorene for at næringslivet skal kunne være konkurransedyktig. For at Nordmørsregionen skal framstå som enda mer attraktiv for befolkning og næringsliv, må det satses på tiltak som reduserer avstandskostnader, bidrar til regionforstørring og styrker regional utvikling. Bedriftenes avstands- og transportkostnader er langt større enn i mer sentrale strøk av landet- vi er avhengige av et godt framkommelig vei- og transportnett for å opprettholde og videreutvikle næringslivet i regionen. Næringslivets konkurranseevne må økes.

KNN ønsker å bidra til bedre rutetilbud, lavere transportkostnader og bedre veier. Dette gjør vi gjennom å gi høringsuttalelser på saker som angår samferdsel i regionen.  

Indirekte jobber vi med samferdsel gjennom å være representert i styret til Halsafjordsambandet AS, og administrasjonen til Nordre Nordmøre Bru og Tunnelselskap AS og Kvernberget Vekst AS