Byutvikling

Byutvikling er et begrep med bredt omfang. Kristiansund kommune har gjort mange grep for å øke attraktiviteten til sentrumsområdene og vi ønsker nå å videreføre det gode arbeidet for å skape et attraktivt handels- og opplevelsessentrum for regionen.

Sentralt i prosjektet er å skape et attraktivt sentrum gjennom samhandling som skaper muligheter for flere. For å skape et attraktivt sentrum er det enkelte faktorer som må være på plass: det må bo folk i sentrum, det må være etablerte arbeidsplasser innen privat tjenesteyting og det må være en handels- og opplevelsesnæring som passer et sentrum. Andre faktorer er god arkitektur og byplanlegging, utdanningsinstitusjoner og en felles visjon.

Et attraktivt sentrum omhandler at det skal være attraktivt å bosette seg, tiltrekke seg arbeidskraft, men også å skape attraktive aktiviteter og møteplasser. For å kunne oppnå et attraktivt sentrum er derfor samarbeid mellom næringsliv, kommune og eiendomsutviklere viktig. En annen viktig faktor er samhandling mellom de ulike handels- og opplevelsesaktørene.

I en by som Kristiansund, med en spredt handels- og opplevelsesnæring, er det viktig å bygge opp under samarbeidet mellom lokasjonene. Dette vil være med på å forsterke samholdet mellom aktørene, men det vil også bidra til å skape et helhetlig bilde for innbyggerne og omlandet – at det er én stor handels- og opplevelsesnæring som sammen utfyller hverandre og samhandler.