Uttalse vedrørende St.meld. 21 (2023-2024)

Til 

Stortingets energi- og miljøkomite

v/komiteleder Ingvild Kjerkol

og saksordfører Forvaltningsplanen Nikolai Astrup

 

Uttalse vedrørende St.meld. 21 (2023-2024)

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområder – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak.

 

Felles uttalelse fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Bergen Næringsråd, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Næringsforeningen Haugalandet og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

 

Næringsforeningene vil med dette oppfordre om og understreke viktigheten av en bred politisk enighet om den foreliggende stortingsmeldingen under behandlingen i Stortinget.

Forvaltningen av havområdene er åpenbart en sak av betydelig nasjonal interesse og bør således kalle på et bred politisk forlik. Slik at havnæringene – som er framtidens næringer over et bredt spekter – sikres forutsigbare rammevilkår i trygg balanse med hensynene som må tas til økosystemer og livet i havet. 

Næringslivet og befolkningen langs kysten lever av og med havet og har gjort dette i over tusen år. Dette vil fortsette i all overskuelig framtid, først og fremst på grunn av næringsinteressene, verdiskapningen og arbeidsplassene – og muliggjort gjennom trygg forvaltning av ressursene og kunnskapen i det maritim-industrielle kompleks, inkludert fiskeri og petroleum, som er utviklet som Norges «paradegrener». Vårt geopolitiske ansvar er å være en trygg og langsiktig leverandør av havets ressurser til våre allierte i Europa. 

Stortingsmeldingen er heldigvis klar på formålet med forvaltningsplanen: Å legge til rette for verdiskapning gjennom bærekraftig bruk av havområdenes ressurser og økosystemtjenester.   Planen er det viktigste verktøyet for verdiskapning i havet. Her er Norge et foregangsland. Altså tilrettelegging for næringsvirksomhet samtidig som man opprettholder økosystemes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold.

Den foreliggende stortingsmeldingen legger til grunn et balansert forhold mellom ulike hensyn, fra miljø og naturverdier til verdiskapning og næringsaktivitet. Særlig viktig er at SVO’ene (Særlig verdifulle og sårbare områder) skal være åpne for næringsaktivitet og verdiskapende virksomhet fra industri, energiproduksjon, fiskeri og annet – selvsagt tilpasset den enkelte SVOs spesielle naturverdier og sårbarheter. Det var for eksempel særlig urovekkende da Havforskningsinstituttet foreslo at havvind og fornybar energiproduksjon ikke skulle tillates i SVO’ene. Særlig fordi fornuftig sameksistens har vært en viktig rettesnor i all aktivitet i havområdene.

Vi understreker viktigheten av formuleringen fra meldingen om at «SVO ikke gir direkte virkninger i form av begrensinger for næringsaktivitet, men signaliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet i disse områdene, og at aktivitet skal foregå på en måte som ikke truer områdenes økologiske funksjon eller naturmangfold.»

SVO’enes geografiske avgrensning må ta utgangspunkt i en samlet vurdering av verdi og sårbarhet. Aktivitetsbegrensninger må unngås i perioder hvor ressursene ikke er tilstede, og det må ikke legges begrensninger på aktivitet som ikke påvirker ressursen. 

Stortingets vedtak må i det videre respekteres av underliggende etater. Man må unngå at ytterligere restriksjoner pålegges i planperioden – såpass forutsigbarhet må man kunne forvente av forvaltningen og politiske vedtak.

Et balansert, stabilt og forutsigbart regime for all næringsaktivitet må være Norges fremste kvalitet og en nødvendighet når vi som land besitter store ressurser og forvalter enorme havområder.

 

På vegne av næringsforeningene;

Ulf Rosenberg

Rådgiver

Energihovedstadsprosjektet

Næringsforeningen i Stavanger-regionen

BDO - Arena for CFO

05 juni 2024

BDO har sammen med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum etablert BDO Arena For CFO. BDO Arena For CFO har til hensikt å skape faglig utvikling gjennom kurs i dagsaktuelle tema, samt løfte relevante problemstillinger for nettopp din rolle og din bedrift.

BDO - Styrets Arena

05 juni 2024

BDO i samarbeid med kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til seminar i praktisk styrearbeid. Det er et stadig økende søkelys på styremedlemmenes plikter og ansvar. Vi ser samtidig at styremedlemmer i varierende grad er godt nok kjent med ansvaret og risikoen det innebærer å påta seg et styreverv.