Statlige midler til Campus Kristiansund

Styringsgruppen for Campus Kristiansund ber de politiske partiene på Stortinget følge opp den brede tverrpolitiske støtten til campusprosjektet og sikre at det bevilges midler i Statsbudsjettet for 2018.

Prosjekt Campus Kristiansund (CKSU) har blitt etablert på rekordtid og har satt høyere utdanning på Nordmøre på agendaen på en framtidsrettet måte. Styringsgruppen er glad for den tverrpolitiske støtten som prosjektet har fått så langt. Ikke minst er det gledelig at sittende regjering i samarbeid med støttepartiene har fått på plass 60 studieplasser til Høgskolen i Molde, øremerket Kristiansund, og har signalisert at man vil vurdere ytterligere plasser.

For å lykkes med campusprosjektet er det avgjørende at de løfter og støtteerklæringer som er gitt i valgkampen, følges opp. Det gjøres nå et viktig arbeid for å mobilisere til prosjekter mellom forskningsmiljø og næringslivet, og for å utvikle det vekstmiljøet som skal bli til kunnskapsparken i CKSU. Samtidig utvikler utdanningsinstitusjonene dagens tilbud ved Høgskolesenteret (HIKSU) og ved Fagskolen i Kristiansund. Nye tilbud er etablert i 2017, og flere planlegges. Dette danner basis for framtidens utdanningstilbud i CKSU.

Tempoet i utviklingen av CKSU er høyt, og innen 2020 skal det være 800 høg- og fagskolestudenter i Kristiansund. I 2022 planlegger vi å samle campusaktiviteten i et nytt, felles bygg i Kristiansund sentrum. Fylkeskommunen, Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum samarbeider om prosjektet og bidrar med ressurser inn i arbeidet. Men for å nå målet er det helt avgjørende at prosjektet får statlig støtte for 2018, og at det tildeles flere studieplasser til Kristiansund, slik Høgskolesenteret tidligere har bedt om.

 

Konkrete behov inn mot Statsbudsjettet

Tiltak

Kommentar

Beløp 2018

30 studieplasser til bachelorgrad i havteknologi

Tildeles Høgskulen på Vestlandet, øremerket Kristiansund

2,0 mill. kr

40 studieplasser til bachelorgrad i vernepleie

Tildeles Høgskolen i Molde, øremerket Kristiansund

1,5 mill. kr.

Utvikling av faglige satsingsområder i CKSU

Tildeles Møre og Romsdal fylkeskommune for viderefordeling samarbeidspartnere.

1,0 mill. kr

Forskningsmobilisering – utvikling av relevante prosjekt

Tildeles Møre og Romsdal fylkeskommune for viderefordeling samarbeidspartnere.

2,5 mill. kr

Utvikling av vekstmiljø (kunnskapspark)

Tildeles Møre og Romsdal fylkeskommune for viderefordeling samarbeidspartnere.

1,0 mill. kr

Prosjektmidler (utredningsarbeid og utvikling av nettverksarenaer)

Tildeles Møre og Romsdal fylkeskommune for viderefordeling samarbeidspartnere.

1,0 mill. kr

Sum

9,0 mill. kr

 

Ved tildeling av eventuelle prosjektmidler over statsbudsjettet, vil styringsgruppen for CKSU be om at fylkestinget legger inn en tilsvarende ramme for prosjektet sitt budsjett. Styringsgruppen legger til grunn at prosjektmidler fra staten kan tildeles andre samarbeidsparter i prosjektet.

En ønsket utvikling for Nordmøre
Samfunnsutviklingen på Nordmøre har over tid lidd under fraværet av et bredt utdannings- og forskningsmiljø. Campusprosjektet, med Høgskolen i Molde som en sentral aktør, bringer to regioner som har mye å tjene på samarbeid, tettere sammen. CKSU samarbeider med en rekke aktører på og rundt Nordmøre for å skape et sterkt miljø for forskning, innovasjon og høyere utdanning. Det vil være en løsning for kompetanseunderskuddet på Nordmøre, og det vil gi positive ringvirkninger for næringsliv og bidra til å bygge et sterkere regionsenter med nye arbeidsplasser. Prosjektet ser allerede effekter i form av flere konkrete søknader om forskningsprosjekt, og ved at nye nettverk springer frem på tvers av sektorer.

Statlig støtte er avgjørende for å lykkes, og vi håper derfor at alle krefter på Stortinget nå bidrar til å sikre prosjektet en plass i statsbudsjettet for 2018.

Denne uttalelsen er enstemmig vedtatt av styringsgruppen på dagens møte.

 

Kristiansund, 04. oktober 2017

Jon Aasen                                                                                            Roland Mauseth
Leder for Styringsgruppen                                                                  Prosjektleder
Prosjekt Campus Kristiansund                                                            Prosjekt Campus Kristiansund

Informasjonsmøte Action Now

23 februar 2021

Kristiansund Ballklubb ønsker å utvide sitt samfunnsansvar ved å sette fokus på bærekraft, og inviterer i den anledning bedrifter til informasjonsmøte på Thon Hotel Innlandet tirsdag 2. mars.

Utdannings- og karrieremuligheter på Nordmøre

19 februar 2021

Søknadsfristen til videregående opplæring nærmer seg, og kanskje kjenner du noen som trenger tips? Vi har forsøkt å vise noen av de utdannings- og karrieremulighetene som finnes på Nordmøre i en kort film.