Høringssvar:

Ødeleggende for utvikling og vekst i Nordmørsregionen

KNN vil på vegne av næringslivet på Nordmøre uttrykke en sterk bekymring for de store endringene som vil følge av ekspertutvalgets forslag. Forslagene vil forringe vekstvilkårene for det verdiskapende næringslivet langs kysten, det legger en brems på transport av varer og folk, og skaper en usikkerhet om rammevilkårene og tilbudet til befolkningen i regionen for fremtiden.

Ødeleggende for utvikling og vekst i Nordmørsregionen

Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget om inntektssystemet for fylkeskommunene

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) vil med dette komme med høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget om inntektssystemer for fylkeskommunene

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er en medlemsorganisasjon med bred medlemsmasse fra små og store bedrifter, næringsliv, kommuner, organisasjoner og andre institusjoner i byregion Kristiansund og Nordmøre. Med 320 medlemmer er vi regionens største næringsforening.

Næringslivet på Nordmøre har et ønske om vekst og utvikling, men forslagene som ligger i rapporten vil være ødeleggende for flere kystregioner. Det legger en brems på transport av varer og folk, og skaper en usikkerhet om rammevilkårene og tilbudet til befolkningen i regionen for fremtiden.

KNN støtter Nordmøre IPR og høringssvaret fra Møre og Romsdal fylkeskommune, og mener forslaget vil medføre betydelig inntektsoverføring fra kystfylkene til innlandsfylkene og hovedstaden, og dette vil ha dramatiske konsekvenser for næringslivet og bosettingen i Møre og Romsdal.

I en næringslivsundersøkelse KNN gjorde i januar 2023 med bedrifter i regionen, sier 55 % at samferdselsforbindelsene i regionen er dårlige. Vi vil på vegne av næringslivet på Nordmøre uttrykke en sterk bekymring for de store endringene som vil følge av ekspertutvalgets forslag. Forslagene vil forringe vekstvilkårene for det verdiskapende næringslivet langs kysten, i verste fall vil det medføre til avvikling av næringsvirksomhet og fraflytting.

Møre og Romsdal fylkeskommune mener at forslaget ikke bidrar til utjevning av ufrivillige kostnadsforskjeller og likeverdige og gode tjenester til innbyggerne. Med dette forslaget kommer de fylkene som er mest underfinansiert fra før enda dårligere ut. Møre og Romsdal får en netto reduksjon i rammetilskuddet på kr 187,9 mill.

En reduksjon i rammetilskuddet for samferdsel på kr 227,6 mill. vil få dramatiske konsekvenser for nærings- og samfunnslivet i Møre og Romsdal;

  • Fylkesveifergene i Møre og Romsdal får redusert sitt driftstilskudd med kr 40 mill. grunnet ny inntekstberegning. Fergedriften er allerede underfinansiert med kr 200 mill. Fylkeskommunen anslår at fergedriften må kuttes med hele 25%, og det i en tid hvor både næringsliv og innbyggere opplever behov for et bedre fergetilbud enn i dag. Fergene er livsnerven for innbyggerne og næringslivet i regionen

 

  • Båttilbudet langs kysten reduseres med kr 79,8 mill. som følge av at «kystlinekriteriet» er tatt ut.
    Båttransporten er en naturlig og viktig del av kollektivtilbudet, og må kompenseres særskilt da det har andre kostnader enn busstilbudet.

 

  • Opprustning og fornyelse av fylkesveiene i fylket reduseres med kr 46 mill. som følge av at dokumentert vedlikeholdsetterslep ikke inngår i grunnlaget. Samlet etterslep for hele landet ble i 2021 summert til kr 73 mrd. der kystfylkene utgjør over kr 50 mrd. tilsvarende rundt 70%. Møre og Romsdal utgjør kr 7,2 mrd. (Tall fra NAF 29.4.22). Møre og Romsdal utgjør 5% av befolkningen og hele 10% av etterslepet. Kysten har stor andel av utsatte veistrekninger med krevende værforhold, ras, mange tunneler mm. Det er ikke rettferdig at vedlikeholdsmidler skal fordeles likt etter antall meter vei ut fra dagens standard.

  • Kollektivtransporten får redusert tilskudd med kr 61, 8 mill. som følge av at det skal beregnes etter nye kriterier om trengsel og innbyggere mellom 19 og 34 år. Trengselskriteriet alene fører til at Møre og Romsdal taper kr 90 mill. Dette kriteriet favoriserer igjen de største byområdene og tettbygde strøk.

Regjeringen har et ønske om å skape vekst, utvikling og omstilling. Men med denne rapporten virker det som om man ønsker å stanse veksten i kystområder, og at utvikling og bosetting kun skal skje i indre og sentrale strøk.

Nordmøre er en kystregion og har i generasjoner livnært seg fra havet. Gjennom kunnskap om havet og evnen til omstilling har vi overført kunnskap fra fiskeri til havbruk, maritim- og oljenæring. Samtidig har også regionen mye industri, og mange små og mellomstore bedrifter som krever samhandling mellom mange aktører.

Møre og Romsdal er en region som er avhengig av et godt fergetilbud, båter som går og fylkesveier det er forsvarlig å kjøre på. Det kan virke som at regjeringens politikk er inntektsoverføring fra kysten til innlandet, noe som øker sentraliseringen som regjeringen sier den ønsker å redusere. De samme konsekvensene ser vi av endringer i kriteriene for Havbruksfondet og beskatning på laks, vann- og vindkraft.

 

Ole Jonny Rugset

Daglig leder KNN

Unge talenter på jobbjakt

10 mars 2023

Flere nyutdannede og unge talent er nå på jobbjakt – også her i regionen. Det første kullet av United Cities Internship Program i Kristiansund er ferdige i mai. Flere av de har et ønske om å bli på Nordmøre. – Nå har flere bedrifter mulighet til å sikre seg unge talent med mye internasjonal kompetanse på bærekraft og prosjektledelse, sier leder i KNN Ole Rugset.