Nordmøre trenger samling, ikke splittelse

Vi beklager sterkt at Kristiansund Frp velger å fremme en rekke konspirasjonsteorier og skape uro og usikkerhet rundt legitime initiativ og viktig arbeid i en tid hvor Nordmøre trenger samling, ikke splittelse.

LESERBREV AV FINN BACKER, DAGLIG LEDER I KNN

Nordmøre trenger samling, ikke splittelse

Det framtidige helsetilbudet til befolkningen på Nordmøre opptar oss alle, også næringslivet. Derfor har Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) engasjert seg for å skape det beste tilbudet befolkningen på Nordmøre kan få.

Det har vi gjort gjennom en kombinasjon av offentlige institusjoner og private initiativ. Vi baserer dette arbeidet på de rammene som er vedtatt av politikerne, samtidig som vi arbeider med å påvirke framtidige beslutninger i politiske organer og i helseforetakenes styrer. Men det ville være helt uansvarlig om vi ikke nå forholdt oss til det faktum at det skal bygges et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund.

Vi kan ikke, av hensyn til befolkningen på Nordmøre og regionens framtid, la være å arbeide for høyest mulig kvalitet i et DMS fordi Kristiansund kommune har vedtatt å anke dommen i sykehussaken.

Dette arbeidet er bredt forankret blant KNNs medlemmer, som utgjør rundt 400 bedrifter i alle Nordmøres kommuner. Vi arbeider både med innholdet i et DMS, og vi arbeider for at det må plasseres i dagens sykehusbygg i sentrum, med operasjonsstuer og det hele. Dette er igjen avgjørende for å beholde dagkirurgi. Vi jobber derfor sammen med KSU kommune og Orkidé og undersøker muligheten for private initiativ i framtidens helsehus.

Fremskrittspartiet i Kristiansund har nylig kommentert disse prosessene i et langt leserinnlegg. Der framkommer det dessverre en lang rekke faktafeil, så vel som usanne påstander, om KNNs arbeid. KNN har selvfølgelig ingen ting vi skulle ha sagt i en avgjørelse om å anke rettsavgjørelsen, eller ikke, det vet Geir Nordli. Han vet derfor også at artikkelen i Romsdal Budstikke er spekulativ og uriktig. Geir Nordli har deltatt i en rekke møter hvor planer rundt helseinnovasjon og DMS har blitt diskutert, og det overasker veldig at han later som han ikke er orientert, og i tillegg kommer med de utroligste konspirasjonsteorier.

KNN har lagt ned et betydelig arbeid med sykehussaken, tidligere gjennom Kom vekst og Nordmøre Næringsråd, som nå er fusjonert inn i KNN. Etter at beslutningen ble tatt i helseforetakenes styrer, og etter at kommunen vedtok å forfølge saken i retten, er det Kristiansund kommune som følger dette sporet.

Vi kan imidlertid ikke sitte på sidelinjen og la alle togene gå fra perrongen, fordi vi satser alt på ett eneste kort: en anke til lagmannsretten. Da risikerer vi å tape nok en gang, og i mellomtiden blir vårt framtidige DMS tømt for alt viktig innhold, som for eksempel dagkirurgi. Derfor må vi jobbe med mange spor, samtidig. En anke. Et best mulig DMS. Og Private initiativ.

Parallelt med å sikre innholdet i et DMS, er det tatt et bredt og tverrpolitisk initiativ for å etablere et nasjonalt senter for helseinnovasjon i Kristiansund. Til dette arbeidet har staten bevilget 12 millioner kroner. Disse midlene forvaltes av Kristiansund kommune og Orkidé i fellesskap. I et leserinnlegg hevder Kristiansund Fremskrittsparti at pengene er bevilget til KNN.

Det er urovekkende at byens folkevalgte ikke greier å holde orden på fakta i spørsmål som dette, og på helt feilaktig grunnlag utløser uro og spekulasjoner om forvaltningen av midlene til dette viktige formålet. Det styrker ikke våre muligheter til å utløse slike bevilgninger i framtiden.

Det er nordmørskommunene gjennom Orkidé og Kristiansund kommune, som har fått disse pengene og som forvalter dem. Geir Nordli og byens øvrige politikere avgjør hvordan de skal anvendes, ikke KNN. Til arbeidet har Orkidé riktignok leid inn en medarbeider fra KNN, i tillegg til annen kompetanse, men det har ikke noe med forvaltningen av midlene å gjøre.

Til slutt må vi kommentere det tredje forholdet Kristiansund Fremskrittsparti på en svært beklagelig måte trekker inn i sitt avisinnlegg: Private næringsaktører i Kristiansund ønsker å utrede hvilke muligheter som finnes for næringsvirksomhet i tilknytning til de to foregående institusjonene.

I scenarioprosessen for Kristiansund og Nordmøre som nettopp er gjennomført, pekes det på nettopp helseinnovasjon som en viktig framtidsnæring for regionen vår, ved siden av bioøkonomi, marine næringer og olje og gass. Her snakker vi om enda en mulighet for unik kompetanse, forskning og utdanning, mange nye arbeidsplasser og ikke minst et mye bedre helsetilbud for folk på Nordmøre. Vi snakker om behandlingstilbud som kan trekke pasienter fra hele Norge, Skandinavia og Nord-Europa. Det vi bidra med flere flypassasjerer og hotellgjester.

En utflyttet nordmøring, Olav Bergheim, er blant de fremste i USA på nettopp helseinnovasjon. Han og hans selskaper har utviklet revolusjonerende helseteknologi som har hjulpet mange. Han har grunnlagt en rekke selskaper som siden er børsnotert i USA. Bergheim har tilbudt hjelp og inspirasjon. Lokalt næringsliv har takket ja. En delegasjon dro i vår til USA for å besøke Olav Bergheim, og for å lære av hans suksess. De dro for egen regning og risiko, men SpareBank 1 Nordvest var initiativtaker og tilrettelegger. KNN er glad vi har en lokalbank som engasjerer seg slik til innbyggernes beste.

Olav Bergheim holdt også et svært inspirerende foredrag på Verdiskaperkonferansen i august. Nå kan det skje noe. En skulle tro at nettopp Fremskrittspartiet ville hilse velkommen at lokale næringsaktører tok tak i situasjonen, i alle fall når en leser partiets sentrale program. Vi beklager at partiet nå framstår som negativ til alle private helseinitiativ. Det er overraskende, men ikke desto mindre skuffende.

KNN jobber med å sette opp et privat supplement til DMS/sykehus. Dette er overhodet ikke i konkurranse med DMS. Tvert imot styrker dette et DMS. Det vil videre bidra med kompetanse, forskning og utdanning, arbeidsplasser og ikke minst et mye bedre helsetilbud for folk på Nordmøre. I tillegg er det tenkt å satse på så innovative teknologier at det skal være et behandlingstilbud som vil trekke pasienter i fra hele Norge, Skandinavia og Nord Europa. Vi snakker om innovativ behandling av en lang rekke lidelser, fra tannbehandling til hjerteflimmer og overvekt, behandlingstjenester det finnes et stort privat marked for.

Dette blir ikke en konkurrent, verken til et akuttsykehus eller et DMS. Det vil derimot gjøre det offentlige tilbudet sterkere. Samspill og samhandling er nøkkelord.

Å fremstille dette som et konkurrerende alternativ til et akuttsykehus, er useriøst av Fremskrittspartiet. Sannheten er at med Fremskrittspartiets strategi, risikerer vi å få et lokalt tilbud som er redusert til et minimum og som innebærer veldig få lokale arbeidsplasser.

Vi beklager sterkt at Kristiansund Fremskrittsparti velger å fremme en rekke konspirasjonsteorier og skape uro og usikkerhet rundt legitime initiativ og viktig arbeid i en tid hvor Nordmøre trenger samling, ikke splittelse.

Informasjonsmøte Action Now

23 februar 2021

Kristiansund Ballklubb ønsker å utvide sitt samfunnsansvar ved å sette fokus på bærekraft, og inviterer i den anledning bedrifter til informasjonsmøte på Thon Hotel Innlandet tirsdag 2. mars.

Utdannings- og karrieremuligheter på Nordmøre

19 februar 2021

Søknadsfristen til videregående opplæring nærmer seg, og kanskje kjenner du noen som trenger tips? Vi har forsøkt å vise noen av de utdannings- og karrieremulighetene som finnes på Nordmøre i en kort film.