Kystkrafta

Økende strømforbruk som følge av industriutvikling og elektrifisering fører til at kraftnettet må oppgraderes. I den forbindelse gjennomfører Statnett og nettselskapene i regionen en planleggingsprosess av hvordan fremtidens kraftforsyning til kysten vår skal bli.  

Kystkrafta

Foreliggende forslag fra Statnett fremstår fra et industriutviklingsperspektiv som underdimensjonert. KNN har derfor over tid sammen med Molde Næringsforum hatt flere møter med Istad, NEAS og sentrale politikere for å sette fokus på forsyningssikkerheten i regionen. Dette resulterte i at Statnett har endret sin beslutning og tar med Nordmøre i den videre utredning for å sikre en god forsyningssikkerhet. Flere mulige aktører var vurdert for å kartlegge behovet i regionen.

For å sikre at det blir tatt høyde for alle kjente og planlagte utviklingsprosjekter ble ON Ocean Network SA sitt initiativ til prosjektet Kystkrafta valgt som den foretrukne samarbeidspartner. Sammen med andre medspillere har de igangsatt et arbeid for å kartlegge og analysere fremtidig kraftbehov. Resultatet skal gi Statnett og nettselskapene et bedre beslutningsunderlag, og få frem betydningen av solide kraftnett for næringsutviklingen. Arbeidet må gjennomføres raskt, for å kunne få betydning for beslutningene som skal fattes.

Regionen vi setter søkelys på er kystområdene mellom Bud og opp til Trondheimsfjorden (fig). Dette er et område med svært stor og økende aktivitet innenfor flere havnæringer, og når disse næringene både er i vekst og samtidig skal elektrifiseres så medfører dette både behov for sterkere kraftnett og ikke minst at kraftnett er tilgjengelig der aktivitetene drives.  

En første intens fase av prosjektet må ferdigstilles i løpet av juni 2021. Dernest vil prosjektet holdes varmt inntil beslutningene blir tatt, forventet høsten 2021.

Arbeidet som gjennomføres i regi av Kystkrafta omfatter flere deler:

 • Arbeidsmøter/Workshops
  • Planen som skal besluttes skal dekke behovet i et 30-50 års perspektiv. Det er derfor av svært stor betydning at det foretas kvalifiserte vurderinger av fremtidig kraftbehov for våre viktigste næringer. Kartleggingen og analysene blir best om vi får til god utveksling med industrien. Formålet med arbeidsmøtene er både å informere, avdekke behov og hente inn relevante innspill og tips
  • Møter for Aure og Smøla er gjennomført.
  • Møte for Kristiansund/Averøy/Tingvoll gjennomføres 8.6
  • Møte for Hitra/Frøya gjennomføres 10.6.
 • Kartlegging og analyser
  • Kartleggings- og analyseresultater vil deles med Statnett og nettselskapene for å brukes til planleggingsprosessen.
  • Informasjon som er sensitiv kan trygt deles, alternativt meldes direkte til nettselskapet. Det er svært viktig at behov meldes inn nå, selv om investeringsbeslutning ikke er tatt. Det er nettaktørenes ansvar å ta høyde for usikkerhet.  
  • Alle aktører oppfordres til å tenke langt frem i tid, og vurdere kraftbehovet i et 10-20 års perspektiv.
   • Er dagens nettforsyning tilfredsstillende?
   • Er det aktuelt med utvidelser og vil utvidelsene medføre økt kraftbehov?
   • Er det produksjonsprosesser som skal legges om, elektrifiseres?   
  • Analysene som gjennomføres i regi av prosjektet omfavner følgende felt:
   • Sjømat, generell utvikling, elektrifisering og vekst eksisterende. Landbasert, offshore, lukkede anlegg. Nye arter mv.
   • Baser/havner og logistikk – trafikkutvikling, elektrifisering av transport, landstrøm, lading/energistasjoner og evt. andre spesielle planer av relevans.
   • Industriutvikling - elektrifisering og utvikling – behov og planer, med spesiell oppmerksomhet omkring utviklingen for Tjeldbergodden.
   • Ny fornybar produksjon, med spesiell fokus på muligheter for oppgradering av vindparken på Smøla.
 • Organisering og faglige ressurser
  • Prosjektet eies av ON Ocean Network SA og støttes av Møre og Romsdal fylkeskommune, Tjeldbergodden Utvikling, Vikan Eiendom AS, KNN.
  • Styringsgruppen består av Alf Hjelmaas (ON Ocean Network), Per Oterholm (Møre og Romsdal fylkeskommune), Arve Goa (Tjeldbergodden Utvikling) og Ole Jonny Rugset (KNN).
  • COWI bistår oss i spissede problemstillinger relatert til nettutviklingsbehov.
  • Kruse Larsen AS bistår med utforming av strategier og budskap.
  • aPOINT sørger for prosjektledelse og leder kartleggings- og analysearbeidet.

Nytt fra Kystkrafta.no

25 juni 2021

Statnett og nettselskapene har i lengre tid arbeidet med planer for hvordan fremtidens kraftforsyning til kysten vår skal bli. Den videre planleggingsprosess for fremtidens nettløsning vil følges opp videre gjennom prosjektet Kystkrafta.

Nordmørsdagene i sentrum

25 juni 2021

Fredag 2. og lørdag 3. juli inviterer butikker og andre aktører til en ny innholdsrik helg i Kristiansund sentrum.