Kunnskapspark i Campus Kristiansund

Om et drøyt år åpner Campus Kristiansund. Det er en milepæl for hele regionen vår, også for næringslivet. 

Kunnskapspark i Campus Kristiansund

KNN støtter på vegner av næringslivet helhjertet opp om å forsterke denne svært viktige satsingen på høyere utdanning i Kristiansund med en kunnskapspark, slik det nå er foreslått.

Næringslivet tok tidlig et ansvar for å styrke utdanningstilbudet på Nordmøre. Vi har stilt opp med midler til Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKSU) og med direkte tilskudd til konkrete studietilbud. Som største eier i HiKSU, har KNN på vegne av næringslivet vært pådrivere for en mer varig løsning for høyere utdanning i vår region. Vi har helhjertet støttet planene om Campus Kristiansund fra de ble lansert. Og nå støtter vi tanken om en kunnskapspark.

Hva er en kunnskapspark?
En kunnskapspark er en organisasjon, ofte med utgangspunkt i et eiendomsselskap, som arbeider for å fremme innovasjon og kunnskapsdeling til beste for de virksomhetene som er samlokalisert i parken. Kunnskapsparken kan ha flere oppgaver, men den viktigste er å være en motor for kobling mellom kunnskapsmiljøene og arbeidslivet.

  • Formalisert kobling til en høgskole, eventuelt flere kunnskapsorganisasjoner
  • Stimulerer til utvikling av miljøet og til nyetableringer gjennom å koble sammen kapital, kunnskap og andre viktige rammebetingelser for vekst
  • Legger aktivt til rette for kunnskapsoverføring mellom miljøene som er samlokalisert, som grunnlag for innovasjon og utvikling
  • Bidrar til å gjøre miljøet attraktivt for andre bedrifter, forskningsmiljø og tilsvarende internasjonale miljøer.

I kunnskapsparken kan det være flere ulike aktører som har roller eller delansvar for punktene som er nevnt ovenfor. Tett samarbeid med en høyere utdanningsinstitusjon – i dette tilfellet ville det mest naturlige være Høgskolen i Molde som klart største faginstitusjon på campus – er helt sentral i en kunnskapspark.

En kunnskapspark vil legge aktivt til rette for kunnskapsoverføring mellom miljøene som er samlokalisert i Campus Kristiansund, og den vil bidra til å gjøre miljøet attraktivt for andre bedrifter, forskningsmiljø og tilsvarende internasjonale miljøer.

Det er kjent at HIKSU mister sitt direkte tilskudd over statsbudsjettet, i dag 8,5 millioner kroner, fra 2024. Dette er en utfordring for det langsiktige utviklingsarbeidet som foregår, og det aktualiserer tanken om en kunnskapspark på Campus Kristiansund. Vi håper at Stortinget merker seg at både fylkeskommunen og vertskommunen kristiansund vil være med videre med sine bidrag og håper at staten vil stille opp på samme måte. Oppdraget er ikke avsluttet selv om Campus åpner om et år.

For næringslivet er det svært viktig at den planlagte kunnskapsparken har et særlig fokus på kobling mellom utdanninger og arbeidslivet, for å forsterke eksisterende utdanninger og bidra til at det etableres nye, både på fagskole- og høgskolenivå.

Styringsgruppen for Campus Kristiansund har sluttet seg til at det settes ned en prosjektgruppe for å jobbe videre med dette og at fylkeskommunen og kommunen tar på seg ansvar for å organisere arbeidet. Styret for Høgskolesenteret har også gjort et tilsvarende vedtak og innovasjonsselskapet Vindel er positive. Vi ser fram til at også næringslivet, representert ved KNN og ved engasjerte enkeltbedrifter, kan ta plass i utredningsarbeidet.

Vi er gjerne med på å utvikle en kristiansundsmodell for hvordan en kunnskapspark i Campus Kristiansund spesielt kan legge vekt på samspillet mellom arbeids- og næringslivet og høyere utdanning. Vi legger også til grunn at næringslivet vil bli invitert med på eiersiden i kunnsskapsparken, slik vi har vært det i Høgskolesenteret.

For at aktiviteten skal være godt koordinert med behovene i regionen, ønsker vi at det etableres et strategisk råd, slik Høgskolesenteret har hatt et styre hvor både fylket, kommunen, Høgskolen i Molde og næringslivet representert ved KNN, har bidratt.

Karrieredagen 2023

13 september 2023

Har din bedrift fokus på langsiktig rekruttering? Karrieredagen er en unik mulighet til å nå ut til elevene før de tar sine valg om utdannelse til våren!

Satsning på Kristiansund sentrum

18 august 2023

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) igangsetter nå et pilotprosjekt for å teste om det er ønskelig – på en effektiv måte – å kjøre felles markedsføring for aktørene i sentrum. Det være seg samtlige sentrums- og kulturaktører.