Høringsinnspill til ny fylkesplan

KNN har sendt sine høringsinnspill til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Uttalelsen fokuser på følgende områder:

• Attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner
• Statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser
• Høyere utdanning
• Vekst og verdiskaping på Nordmøre

Her redegjør vi for hovedtrekkene, mens uttalelsen i sin helhet kan lastes ned her.

KNN stiller seg bak målsetningen om å legge til rette for attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner, men utviklingen i fylket er langt fra er enhetlig når det kommer til befolkningsutvikling, sysselsetting og andre indikatorer for dette. Mens Sunnmøre og Romsdal har hatt befolkningsvekst, har det vært befolkningsnedgang på Nordmøre. Målsetningen er ikke ny, men man har altså ikke lyktes med å tilrettelegge for dette når det gjelder Nordmøre. KNN mener dette er forhold og forutsetninger som det er viktig at en fylkesplan for Møre og Romsdal er med å adressere, og at det er påkrevet med særskilte tiltak for å snu utviklingen på Nordmøre, særlig med tanke på avfolkingskommuner.

Av andre faktorer som bidrar til å skape levedyktige lokalsamfunn er samferdsel. For å styrke Nordmøre som bo- og arbeidsmarkedsregion er det derfor viktig å utvikle samferdselsnettet, både på Nordmøre, mellom Nordmøre og resten av Møre og Romsdal, og mellom Nordmøre og nabokommunene i Sør-Trøndelag. Her peker vi spesielt på fylkeskommunens nøkkelrolle i fergeprosjektet mellom Aure og Hitra. KNN ber også om at fylkeskommunen i sterkere grad tar på seg en rolle i arbeidet med en bypakke for Kristiansund.

Av byene i Møre og Romsdal er Kristiansund den byen med færrest statlige arbeidsplasser. Arbeidsplasser i privat sektor skapes. Arbeidsplasser i offentlig sektor vedtas. Flere vedtak må komme Nordmøre til del. KNN ber derfor om at fylkesplanen også omtaler lokalisering av statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser.

Videre retter KNN fokus på høyere utdanning og det faktum at Kristiansund skiller seg fra de øvrige byene i fylket ved ikke å ha en egen høyskole eller avdeling av et universitet, noe som har påvirket utdanningsnivået i Kristiansund og Nordmøre. KNN ber om at fylkeskommunen bidrar til at driften av høgskolesenter blir varig finansiert over statsbudsjettet, og at det legges opp til et høyere utdanningstilbud i Kristiansund gjennom Høgskolesenteret som imøtekommer regionens behov for et kraftig løft på dette området.

Nordmøre har store muligheter for å bli en motor for vekst og verdiskapning i Møre og Romsdal, men da må regionen prioriteres. KNN mener det må være et resultatmål i fylkesplanen at Møre og Romsdal skal beholde sin posisjon som det fremste sjømatfylket i verdens ledende sjømatnasjon. Det er viktig at det legges til rette for mer næringsaktivitet. Fylket må bidra til å sikre areal som kan sørge for en videre bærekraftig vekst. KNN peker på fylkeskommunens ansvar for tildeling av nye lokaliteter og utvidelse av eksisterende, og ber om at dette omtales i fylkesplanen.

KNN mener også at fylkesplanen må synliggjøre potensialet som ligger i utvikle clustre for næringsutvikling og verdiskaping, og hva fylkeskommunen kan spille for rolle i å utvikle og forsterke disse. Nordmøre har et potensial for å være en hub for marin næringsutvikling og for helseinnovasjon. Anlegget på Tjeldbergodden – et av landets viktigste kompetansemiljøer for industriell bruk av norsk naturgass – har store arealer klare for ytterligere industrialisering. På alle disse områdene kan fylkeskommunen spille en mer aktiv og tydelig rolle i sin bestrebelse for å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner. KNN mener derfor dette må tas inn i fylkesplanen.

Informasjonsmøte Action Now

23 februar 2021

Kristiansund Ballklubb ønsker å utvide sitt samfunnsansvar ved å sette fokus på bærekraft, og inviterer i den anledning bedrifter til informasjonsmøte på Thon Hotel Innlandet tirsdag 2. mars.

Utdannings- og karrieremuligheter på Nordmøre

19 februar 2021

Søknadsfristen til videregående opplæring nærmer seg, og kanskje kjenner du noen som trenger tips? Vi har forsøkt å vise noen av de utdannings- og karrieremulighetene som finnes på Nordmøre i en kort film.