Framtida ligger i Midt-Norge

Nordmøre bør orientere seg nordover mot den nye midt-norske regionen, skriver Finn Backer i KNN i dette leserbrevet.
Framtida ligger i Midt-Norge

Dette er den konklusjonen styret i Kristiansund og Nordmøre næringsforum (KNN) trekker etter å ha arbeidet med regionreformen over lang tid. Til grunn for vår konklusjon ligger alle de innspillene vi har fått fra medlemmene våre, som er over 400 bedrifter. Vi har også lagt vekt på saksutgreiinger og politisk behandling i nordmørskommunene og på de utredningene som er gjort for fylkeskommunen og for Orkidé.

I en undersøkelse vi gjennomførte forut for styrebehandlingen i KNN, fikk vi klar beskjed fra medlemmene. 86 prosent av de som svarte, sa at de ønsker at Nordmøre i en eller annen form setter kursen nordover og blir en del av den nye regionen i Midt-Norge, en del av Trøndelag.

Et klart flertall av de som svarte, mer enn 50 prosent, mente at det beste er om Nordmøre alene går sammen med trøndelagsfylkene i en ny region. Det alternativet som fikk nest størst oppslutning, var en løsning hvor hele fylket blir en del av Midt-Norge. Noen av våre medlemmer ønsket også at Nordmøre og Romsdal skal gå nordover, sammen.

Fra næringslivet på Nordmøre er derfor konklusjonen klar og innspillet til Fylkestinget tydelig: Se mot nord!

KNN deler vurderingene til flertallet av kommunene i Orkidé, og vi beklager at regionrådet ikke kunne samle seg om en uttalelse som gir uttrykk for en klar og tydelig holdning om at Nordmøre bør gå nordover. At Nordmøre har store muligheter i en ny, midt-norsk region, er etter vår mening åpenbart. De utredningene som er gjort, både av Nordlandsforskning for fylkeskommunen, og av Orkidé, dokumenterer dette.

Potensialet er stort innen marine og maritime næringer, innen landbruk, lokalmat og reiseliv, og innen andre kompetansebaserte næringer. Skulle hele fylket bli med nordover, vil Nordmøre ligge godt plassert i en ny region, mellom de kvalitetene som finnes i Trøndelag og den industri- og havklyngen som ligger i Møre og Romsdal. Olje- og gassklyngen i Kristiansund er selvsagt attraktiv både for de sør for oss og de nord for oss.

Dette vil også bli et slagkraftig region på landsbasis, og den vil kunne ta ansvaret for framtidige og større oppgaver til det regionale nivået. Et frittstående Møre og Romsdal, klemt mellom en rekke andre større landsdelsregioner, vil ikke være sterkt nok. Vi tror at fylket, og Nordmøre, i enda større grad vil bli taperen i nasjonale prioriteringsdebatter framover enn vi har vært til i dag. Og vi er ikke fornøyd med uttellingen for Nordmøre de siste ti årene.

Vi deler også oppfatningen av at dagens fylkesgrense virker hemmende på samferdsel og næringsliv på deler av Nordmøre og at dette er spesielt negativt i grensekommunene. Dette må det gjøres noe med, uavhengig av regionreformens utfall.

KNN ber nordmørspolitikerne og kommunene på Nordmøre legge tyngde og ressurser inn i arbeidet med regionreformen. Det er beklagelig at Møre og Romsdal ikke startet posisjoneringen og nabosamtalene på et langt tidligere tidspunkt. Vi håper at denne prosessen nå utvikler seg til Nordmøres beste – og da går veien nordover, gjerne sammen med resten av Møre og Romsdal.

Leserbrev av Finn Backer, daglig leder i KNN

Informasjonsmøte Action Now

23 februar 2021

Kristiansund Ballklubb ønsker å utvide sitt samfunnsansvar ved å sette fokus på bærekraft, og inviterer i den anledning bedrifter til informasjonsmøte på Thon Hotel Innlandet tirsdag 2. mars.

Utdannings- og karrieremuligheter på Nordmøre

19 februar 2021

Søknadsfristen til videregående opplæring nærmer seg, og kanskje kjenner du noen som trenger tips? Vi har forsøkt å vise noen av de utdannings- og karrieremulighetene som finnes på Nordmøre i en kort film.