Forsyningssikkerhet for Nordmøre og Romsdal

Statnett skal i løpet av 2021 beslutte valg av kraftforsyningsløsning for Nordmøre og Romsdal. Valg av løsning er utrolig viktig da den er avgjørende for om forsyningssituasjonen blir en mulighet, eller en begrensende faktor for nærings- og samfunnsutviklingen i Nordmøre og Romsdal fremover.

Forsyningssikkerhet for Nordmøre og Romsdal

Statnett har sammen med selskapene NEAS, Istad og Mørenett nedsatt et kraftutrednigsutvalg som utreder konsepter/tiltak som gjør det mulig å tilknytte nytt forbruk og øker leveringspåliteligheten i forsyningsområdet til Istad Nett og NEAS Nett.

KNN har engasjert seg aktivt i denne saken, da vi forventer stor forbruksøkning i Nordmøre og Romsdal fra eksisterende bedrifter i regionen fremover og samtidig ønsker vi at det tilrettelegges for videre vekst av nye næringsaktører fremover.

To konsepter, begge bestående av 420 kV og 132 kV forsterkninger, analyseres videre i Alternativsanalysen før konseptvalg planlegges. I første omgang ønsket Statnett å gå videre med løsninger i NEAS Nett sitt område som innebar 132 kV som har lavest investeringskostnader, men kan bli marginal i forhold til forbruksvekst som kan komme.

Det er derfor gledelig at Statnett har besluttet å ta med to 420 kV-konsepter fra nord i analyseområdet, tidligere omtalt som mulighet 5 og 6. Det gjelder Snilldal-Fræna og Surna-Fræna, begge med stasjon i Kristiansundområdet. I utgangspunktet legger de til grunn ny transmisjonsnettstasjon på Frei, men Nordheim er også en mulig lokasjon. For mulighet 1 med ny 420 kV-ledning fra Snilldal via Tjeldbergodden vil en ny transmisjonsnettstasjon på Tjeldbergodden kunne være et naturlig neste trinn ved forbruksvekst her.

Dette vil innebære en utvidelse av alternativanalysen som de nå jobber med til å også inkludere disse to alternativene. I alternativanalysen beskrives alle fordeler og ulemper ved konseptene.

Les våre uttalelser til Statnett her:
Uttalelse fra KNN og Molde Næringsforum
Uttalelse fra Næringsliv i Aure, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund og Nordmøre, Orkland og Smøla

 

Kom Trainee jakter nye traineer!

10 mars 2021

Hos Kom Trainee kan du sette dine spor, bygge sterke nettverk, få verdifull arbeidserfaring og delta i et faglig utviklingsprogram med høy kvalitet.