Omstilling FRAM 2024

Forslagene til rutekutt vil ha dramatiske konsekvenser for Nordmøre

Prosjekt Omstilling FRAM 2024 vil kutte i ferge-, buss- og hurtigbåttilbudet på Nordmøre. Dette er et felt KNN og næringslivet i alle år har arbeidet for å styrke. Da er det svært uheldig at tilbudet nå skal svekkes over hele regionen.

Forslagene til rutekutt vil ha dramatiske konsekvenser for Nordmøre

Høringsinnspill sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune:

Høringsinnspill på Omstilling FRAM 2024 fra Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

 Fylkeskommunedirektøren viser til vedtak i fylkestinget sak T 0107/22, der det ble gjort vedtak om reduksjon i FRAM sine budsjettrammer på ferje fra 2024 på 50 millioner kroner. I tillegg har økte kostnader og reduserte inntekter medført et overforbruk både på hurtigbåt og buss sine rammer.

Prosjekt omstilling FRAM 2024 har som mandat:

 • Innsparing på ferge på kr 50 millioner
 • Innsparing på hurtigbåt på kr 5 millioner
 • Innsparing på buss på kr 10 millioner
 • Utrede hva en økning på en takstsoner på alle fergesamband vil bety i økt inntekt, dette som et alternativ til innsparing gjennom rutekutt

Fylkeskommunedirektøren ser på 3 ulike måter å finansiere dagens ruteproduksjon

 1. Økte statlige overføringer for å bevare dagens drift
 2. Rutereduksjoner tilpasset økonomiske ramme
 3. Økte inntekter fra de reisende

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum støtter hovedbudskapene fra Nordmøre IPR om at:

 • Staten må øke overføringene til fylkeskommunenes for å opprettholde dagens drift av ferger, hurtigbåt og buss for å opprettholde livsnerven for verdiskaping og bosetting langs kysten!
 • Forslagene til rutekutt vil ha dramatiske konsekvenser for Nordmøre
 • Det viktigste er å opprettholde rutetilbudet.

Et godt samferdselstilbud er avgjørende for befolkningen og næringslivet på Nordmøre. I en ny undersøkelse gjort av KNN med næringslivet på Nordmøre viser at over halvparten av bedriftene er kritiske til samferdselsforbindelsene i regionen.

Økt tilgjengelighet og samarbeid mellom kommunene er avgjørende for tilrettelegging og utvikling for næringslivet på Nordmøre, og for å opprettholde og utvikle etablert infrastruktur og offentlig tjenestetilbud.

Dette er et felt både kommuner, regionråd og fylkeskommunen i alle år arbeidet for å styrke. Da er det svært uheldig at tilbudet nå skal svekkes over hele regionen.

KNN står bak høringsuttalelser fra flere kommuner og Nordmøre IPR i at foreslåtte kutt i fergetilbudet, Kystekspressen og togbussen til Oppdal vil ha dramatiske konsekvenser for

 • Vekst og utvikling for et verdiskapende næringsliv
 • Å bygge felles bo- og arbeidsmarkeder
 • Arbeidspendling til både bedrifter og det offentlige
 • Tilgjengeligheten til Kristiansund lufthavn Kvernberget
 • Bruk av hverandres kultur- og fritidstilbud
 • Rekruttering av hjem- og tilflyttere
 • Samarbeidsmuligheter mellom kommunene
 • Utvikling av regionsenterfunksjoner
 • Svekke Nordmøre som region og øke trafikken til Trondheim
 • Svekke Nordmøre sitt omdømme

Et bedre fergetilbud på Nordmøre de siste årene har bidratt til å styrke bolysten og næringslivets konkurranseevne. Fra å se verdiskapingspotensialet og økt attraktivitet ved innføring av gratis ferge og reduserte priser, så er utsiktene nå endret til frykt for tap av konkurransekraft, redusert regionbygging og tap av livskvalitet.
Det er uakseptabelt at arbeidspendlere skal få vanskeligere arbeidsvei og at det ikke blir mulighet for å innbyggere i egen region å nå første og siste flyavgang på Kvernberget. FRAM 2024 foreslår å svekke tilbudet på:   

 

 • Rute 1063 Seivika – Tømmervåg
 • Rute 1064 Edøya – Sandvika
 • Rute 1061 Kvanne – Rykkjem
 • Rute 1062 Arasvika – Hennset
 • Kystekspressen
 • Togbussen til Oppdal

 

Ved å svekke disse rutene vil man sette regionen flere tiår tilbake. Det vil ha store negative konsekvenser for Nordmøre som region.

Årsmøte og seminar KNN

23 mai 2023

Sett av 23. mai for årsmøte i KNN, og seminar i samarbeid med NHO Møre og Romsdal i Kristiansund.

Effektiv språkopplæring gir jobb på rekordtid

08 mai 2023

I løpet av kurset på 500 timer, fordelt på ti uker eller 33 dager, lærer deltakerne norsk språk og kultur og blir kjent med nordmenns liv fra vugge til grav, forteller Frank Øyen, daglig leder i Nordic House som kjører kurs på rekordtid sammenlignet med ordinære norskkurs.