Flere nyutdannede og unge talent er nå på jobbjakt - se hvem de er!

Flere nyutdannede og unge talent er nå på jobbjakt – også her i regionen. Det andre kullet av Campus Kristiansund Internship Program er ferdige i mai. Flere av de har et ønske om å bli på Nordmøre!

– Nå har flere bedrifter mulighet til å sikre seg unge talent med mye internasjonal kompetanse på bærekraft og prosjektledelse, sier leder i KNN Ole Rugset.

Flere nyutdannede og unge talent er nå på jobbjakt - se hvem de er!

KNN ønsker å bidra til å beholde bærekraftskompetansen i regionen. For å gi en introduksjon til kompetansen til den enkelte har det blitt produsert introduksjonsvideoer. Klikk på bildet for å gå videre til videoene til den enkelte, eller les beskrivelsen under. Det ligger også vedlagt kontaktinformasjon og informasjon til LinkedIn om det skal være interesse for å ta kontakt eller om man vil høre mer om prosjektene internshippet jobber med innenfor bærekraft og helhetlige løsninger innenfor diverse sektorer.


 

Andrés Méndez

Andrés har en lidenskap for innovasjon gjennom tverrfaglig tilnærminger som involverer kunnskapsområder som utdanning, finans, kunst og arkitektur, og sosialhistorie. Hans akademiske reise har tatt ham gjennom ulike disipliner innen samfunnsvitenskapen, og i dag har han en bachelorgrad i internasjonale relasjoner samt en mastergrad i Europastudier.

Han har alltid vært nysgjerrig på hvordan verden fungerer og hva som får folk til å oppføre seg på en bestemt måte. Nysgjerrighet er en del av alle, og Andres liker å studere skiftende paradigmer om tanker og handling, noe som oppfostrer interessen for innovasjon. I et land der regler og sosiale paradigmer fremstår som strenge, er han nysgjerrig på å tilnærme seg problemer med nye perspektiver – noe prosessen med å flytte til Norge har gitt ham mulighet til.

Link til video: https://vimeo.com/923319408

Epost: andres.alberto.mendez.sancho@mrfylke.no

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andres-mendez-1863b9153/

 

Kwadwo Sarpong

Kwadwo har en mastergrad i by- og regionalplanlegging fra Universitetet i Stavanger. Hans hovedinteresser består av bærekraftige byer og samfunn, grønn byutvikling, miljøstyring og klimaendringer. Gjennom flere års erfaring med politikkutvikling i lokale og regionale myndigheter har han tilegnet seg kompetanse innen utvikling av miljøpolitikk og byplaner. Med stort engasjement for FNs bærekraftsmål håper Kwadwo å skape positive endringer i Kristiansund og sikre bedre utnytting av lokale ressurser for å skape en mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Link til video: https://vimeo.com/923336242

Epost: kwadwo.nketia.kumankuma.sarpong@mrfylke.no

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kwadwo-nketia-kumankuma-sarpong-a6589614a/

 

Julia Volchkova

Julia har en bachelorgrad i Amerikanske Studier fra MSLU i Russland og en mastergrad i Globalisering og bærekraftig utvikling fra NTNU. Hun har bred erfaring med indikatorer knyttet opp mot FNs bærekraftsmål, og har jobbet mye med norsk taksonomi og sirkularitet.  Med stort engasjement for bærekraftsarbeid og sirkulær økonomi er Julia spesielt interessert i bærekraftsmål 12: «Ansvarlig forbruk og produksjon». I tillegg er hun interessert i å skape engasjement blant unge når det gjelder bærekraftige praksiser, og ønsker gjerne å bidra til prosjekter knyttet til disse temaene gjennom kunnskapsdeling, forskning og utforming av politikk.

Link til video: https://vimeo.com/923319069

Epost: julia.volchkova@mrfylke.no

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iuliia-volchkova-66109714b/

 

Maria Victoria Silva

Maria Victoria har en tverrfaglig mastergrad i Globalisering og bærekraftig utvikling fra NTNU, i tillegg til studier innen sosialantropologi, psykologi og spansk. Gjennom studiene har hun vært innom temaer som transnasjonal mobilitet, menneskers relasjoner til steder og byplanlegging, og tilbragt et berikende semester på praksisopphold i Tanzania.

Hennes mangfoldige bakgrunn og faglige nysgjerrighet har bidratt til å styrke Victorias evne til å tilpasse seg ulike kontekster, og utstyrt henne med en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling; Inkludert verktøy for å undersøke sammenhenger mellom lokale og globale prosesser, og mellom samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske forhold. Victoria er opptatt av å utforske mangfoldet i menneskelige verdenssyn og kulturelle praksiser, og hvordan dette påvirker interaksjoner med miljøet og tilnærminger til bærekraft. I sitt arbeid jobber hun aktivt med å forstå og utfordre iboende antagelser og vurdere det større bildet for å fremme ansvarlig innovasjon.

Link til video: https://vimeo.com/923344485

Epost: maria.victoria.silva@mrfylke.no

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maria-victoria-silva/

 

Martin Kleiven-Jørgensen

Med en bachelorgrad i Internasjonale relasjoner og sosiologi, samt en mastergrad i Konfliktforebygging og fredsbygging, brenner Martin for å fremme bærekraftig utvikling gjennom tverrkulturelt og tverrfaglig samarbeid. Et sentralt spørsmål han er opptatt av er hvordan kunnskapsdeling og kommunikasjon, inkludert visualiseringer av komplekse data, kan gjøre politikere, bransjer og innbyggere i bedre stand til å ta bærekraftige og ansvarlige beslutninger. Martin har stort engasjement for å skape sterke og inkluderende institusjoner for å redusere strukturelle ulikheter i samfunnet og møte utfordringer knyttet til klimaendringer på en god måte.

Link til video: https://vimeo.com/923336067

Epost: martin.kleiven-jorgensen@mrfylke.no

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martin-kleiven-j%C3%B8rgensen-510783221/

 

Mo Zijlmans

Mo har en bachelorgrad i sosiologi, en mastergrad i “Governance of Migration and Diversity” (Nederland), og en mastergrad i Offentlig planlegging for bærekraftig utvikling (Sverige). Utover akademia har hun bidratt aktivt i ulike foreninger og fått praktisk erfaring hos lokale organisasjoner som adresserer ulike samfunnsutfordringer. Hennes profesjonelle entusiasme er spesielt fokusert mot overlappene mellom migrasjon, mangfold og bærekraft. For å nå disse målene er Mo dedikert til å engasjere bredt i lokalsamfunnet, og ser gjerne for seg å bidra i arbeidet på kommune- eller fylkesnivå.

Link til video: https://vimeo.com/923335708

Epost: mo.zijlmans@mrfylke.no

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mo-zijlmans-517224200/

 

Nadia Silvestri Helseth

Nadia har utdanning og lang arbeidserfaring innen bedriftsøkonomi og administrasjon, hovedsakelig med prosjektledelse i både privat og offentlig sektor. Drevet av sin lidenskap for å skape miljøbevisste løsninger innen urbane landskap holder hun for tiden på med en mastergrad i Bærekraftig transport og urban mobilitet.

Innen privat sektor har Nadia vært aktivt engasjert i å lede byggeprosjekter, hvor hun utviklet sine ferdigheter innen strategisk planlegging, ressursallokering og interessentkoordinering for å sikre vellykket prosjektleveranse. Hennes engasjement i offentlig sektor har vært fokusert på initiativer knyttet til bærekraftig mobilitet, materialgjenbruk og regulatorisk kartlegging.

Nadia er opptatt av å fremme bærekraftig praksis og innovative løsninger for å takle utfordringene med vår moderne urbane livsstil. Ved å navigere i skjæringspunktet mellom virksomhet og bærekraft er hun dedikert til å drive positiv endring og forme mer robuste og rettferdige samfunn.

Link til video: https://vimeo.com/923335533

Epost: nadia.helseth@mrfylke.no

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nadia-silvestri-helseth-7b605214b/

 

Rosemary Aghedo

Rose har en Master i International Environmental Studies fra NMBU i Ås, med spesialisering innen bærekraft, prosjektledelse, klimaendringer, dataanalyse og forskning. Med en tverrfaglig bakgrunn innen både natur- og samfunnsvitenskap, er hun svært tilpasningsdyktig og i stand til å sammenstille kunnskap fra både politiske, miljømessige og sosioøkonomiske perspektiver. Hun er interessert i å jobbe med prosjekter innen maritim, fornybar energi, byplanlegging og digital innovasjon.


Rose har ledet digital markedsføring, kommunikasjon, dataanalyse og forskning i GreenTechSee hackathon-prosjektet som var vellykket og tiltrakk seg bedrifter over hele regionen. Hun leder også energieffektiviseringsprosjektet i Kristiansund og har bidratt ved å utvikle KPIer, konsekvensutredning og livssyklusanalyser om hvordan virksomheter og industrier kan bruke energi mer bærekraftig. Rose har også jobbet med tilpasning av digital vennskapsteknologi i regionen og tilfører kompetanse av stor verdi til selskaper som fokuserer på bærekraft, innovasjon og klimatilpasning. Hun brenner for å skape positive effekter på miljøet og verden for øvrig.

Link til video: https://vimeo.com/923339791

Epost: rosemary.aghedo@mrfylke.no

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rosemary-aghedo-602709216/

 

Veronika Priakhina

Med en akademisk bakgrunn innen prosjektledelse, økonomi og bedriftsadministrasjon, har Veronika alltid vært nysgjerrig på samspillet mellom mennesker og natur. Hun mener at i dag kan ingen forretningsaktivitet gjennomføres uten å ta hensyn til bærekraft, da problemene forårsaket av menneskets påvirkning på planeten vår blir stadig mer akutte. Derfor er hun spesielt interessert i å jobbe med prosjekter som fokuserer på energi- og ressursindustrier, grønn omstilling, sirkulær økonomi og forurensning.

Som bærekraftskonsulent leder Veronika for øyeblikket et klimabudsjetteringsprosjekt for Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette prosjektet har som mål å hjelpe kommunene i deres arbeid med å utvikle standardiserte og universelle klimabudsjetter, og dermed redusere CO2-utslippene. Hun arbeider også med prosjekter innen energieffektivitet og digital innovasjon, hvor målet med det siste er å mobilisere lokale industrier og fremme bærekraftig utvikling i regionen. Høydepunktet i dette prosjektet er GreenTechSee hackathon og konferansen, som inkluderer bidrag fra henne innen dataanalyse, markedsføring og salg. Siden februar har Veronika jobbet med et prosjekt for Sparebank1 Nordmøre, hvor hun gir banken råd slik at deres kunder kan ta bærekraftige valg og redusere økonomiske risikoer.

Link til video: https://vimeo.com/923339581

Epost: veronika.priakhina@mrfylke.no

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/veronika-priakhina-5145bb222/

 

«Bli med hit», Oslo 2024

27 mars 2024

BLI MED HIT til Møre og Romsdal inviterer arbeidslivet til å delta på jobbmessen i Oslo 11. april 2024. Sammen med aktører fra hele regionen skal vi vise at vi er et attraktivt sted å jobbe, bo og leve i.