E 39 Astad–Bjerkeset må prioriteres i NTP, og ferdigstilles innen 2025!

KNN har flere ganger presisert viktigheten av prioritering og snarlig realisering av veistrekningen E 39 Astad – Bjerkeset på Nordmøre, da denne veistrekningen dessverre ikke er med i framlagte forslag til ny NTP.

E 39 Astad–Bjerkeset må prioriteres i NTP, og ferdigstilles innen 2025!

Strekningen Kristiansund – Hjelset, Sykehusveien
Trafikkutfordringene langs aksen Kristiansund – Hjelset er allerede store, og disse vil øke betydelig når det nye felles akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset står ferdig i løpet av 2025. I konseptet inngår også at utvalgte polikliniske- og dagtilbud skal være i Kristiansund, også fra hele Romsdalsregionen. Fra nevnte tidspunkt får store deler av Nordmøre – bortimot 40.000 mennesker – betydelig lengre reisevei til sykehus enn i dag.

Veistrekningen Kristiansund – Hjelset skal altså brukes hyppig i akutte og livstruende situasjoner til pasienttransport, men også av ansatte/pendlere og pårørende.
Ut fra sårbarhets- og risikovurdering må derfor hele nevnte veistrekning prioriteres for utbedring/omlegging i løpet av NTP-perioden 2022-33.

E 39 Astad – Bjerkeset
I tillegg til vedtaket om at deler av innfartsveien til Kristiansund nå får en utbedring med delfinansiering av programmidler fra inneværende NTP, er det tvingende nødvendig å få en rask omlegging av strekningen E 39 Astad – Bjerkeset. Dette er den største flaskehalsen ved at den går gjennom sentrum av Batnfjordsøra, der dagens vei har fartsgrense på 40 km/t, og videre oppover til Bjerkeset er det også stort sett bare 60-sone. Planlagt ny trase utenom sentrum vil gi en sammenhengende strekning med 80 og 90-soner langs hele aksen mellom Kristiansund og det nye akuttsykehuset på Hjelset. Dette er helt nødvendig!

I tillegg til økt trafikksikkerhet og langt raskere transport i nødsituasjoner, vil denne omleggingen av E 39 Astad – Bjerkeset også gi en betydelig mer effektiv transportkorridor for næringslivet langs denne verdiskapingsaksen (E 39).  

Innspillene til NTP for ett år siden fra KNN, Nordmørskommunene og fra Møre og Romsdal fylkeskommune – understreket derfor nødvendigheten av en prioritering av denne veistrekningen, samt at den måtte ferdigstilles innen nytt fellessykehus står ferdig i 2025!

KNN krever derfor at midlene avsatt til E 39 Hjelset – Bjerkeset (500 mill.kr) - om nødvendig - omprioriteres til strekninga E 39 Astad – Bjerkeset, slik at denne kan ferdigstilles i første del av NTP-perioden.

Ta turen til Kristiansund sentrum!

03 juni 2021

Denne helgen er alt lagt til rette for en innholdsrik og hyggelig handel i Kristiansund sentrum. Butikkene er pyntet til fest og Snadderfestivalen finner du på Rådhusplassen. Sundbåten tar deg gratis til sentrum fredag og lørdag, og det er gratis parkering på kommunens plasser og i ALTI Storkaias parkeringshus.